Janus là một mã nguồn mở của webRTC, cung cấp nhiều tiện ích giúp cho việc Chat, Videos/Audio call, Recorder hay streamming. Nó thực sự là một thư viện hữu ích đối với những ai muốn phát triển ứng dụng đựa trên nền tảng webRtc hay websocket. Trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bước cài đặt janus trên môi trường ubuntu/centos cũng như macos. để biết thêm những tính năng hữu ích của thư viện này, bạn có thể tham khảo nó tại đây :

Cài đặt lib cần thiết

In centos

Chạy lệnh sau để cài đặt:

yum install libmicrohttpd-devel jansson-devel libnice-devel \
   openssl-devel libsrtp-devel sofia-sip-devel glib-devel \
   opus-devel libogg-devel libcurl-devel lua-devel \
   pkgconfig gengetopt libtool autoconf automake

đôi lúc chúng ta cần cài đặt epel-release by command yum install epel-release

In ubuntu

aptitude install libmicrohttpd-dev libjansson-dev libnice-dev \
	libssl-dev libsrtp-dev libsofia-sip-ua-dev libglib2.0-dev \
	libopus-dev libogg-dev libcurl4-openssl-dev liblua5.3-dev \
	pkg-config gengetopt libtool automake

In macos

brew install jansson libnice openssl srtp libusrsctp libmicrohttpd \
	libwebsockets cmake rabbitmq-c sofia-sip opus libogg curl \
	glib pkg-config gengetopt autoconf automake libtool

Cài đặt lib cho websocket

Libsrtp

wget https://github.com/cisco/libsrtp/archive/v2.1.0.tar.gz
tar xfv v2.1.0.tar.gz
cd libsrtp-2.1.0
./configure --prefix=/usr --enable-openssl
make shared_library && sudo make install

Libwebsockets

git clone git://git.libwebsockets.org/libwebsockets
cd libwebsockets
git checkout v2.4-stable
mkdir build
cd build
cmake -DLWS_MAX_SMP=1 -DCMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/usr -DCMAKE_C_FLAGS="-fpic" ..
make && sudo make install

Đến đây coi như xong những thư viện cần thiết, bay giờ bạn cần download janus về để cài đặt trên máy

Install Janus

In linux (ubuntu and centos)

Chạy những lệnh sau đây:

git clone https://github.com/meetecho/janus-gateway.git
cd janus-gateway
sh autogen.sh
./configure --prefix=/opt/janus
make
make install

Generate config:

make configs

In Macos

Chạy những lệnh dưới đây:

git clone https://github.com/meetecho/janus-gateway.git
cd janus-gateway
sh autogen.sh
./configure --prefix=/usr/local/janus PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/opt/openssl/lib/pkgconfig
make
make install

Generate config:

make configs

Lưu ý:

prefix chính là nơi janus sẽ cài đặt vào, bạn có thể tự do thay đổi nơi cài đặt theo ý muốn của mình

Sau khi cài đặt xong thì bạn cần thay đổi một chút file config để có thể videos call được:

Thay đổi trong file /opt/janus/etc/janus/janus.cfg như sau:

stun_server = stun1.l.google.com
stun_port = 19302
turn_server = 13.250.13.83
turn_port = 3478
turn_type = udp
turn_user = YzYNCouZM1mhqhmseWk6
turn_pwd = YzYNCouZM1mhqhmseWk6

thông tin stun này là của google, bạn có thể dễ dàng tìm trên mạng hoặc có thể cài đặt một server của riêng mình cho bảo mật

Chạy Janus server

Bạn cd vào thư mục janus đã cài đặt (linux/centos tại/opt/janus and macos tại /usr/local/janus) và chạy command sau:

Đối với môi trương dev:

/bin/janus

Mỗi trường production:

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64;/opt/janus/bin/janus -d 5 -6 >
2>&1 &

/tmp/janus.log là file logs, janus sẽ lưu toàn bộ logs vào đây

Ngoài ra janus còn có nhiều cầu hình khác nữa, bạn có thể lên github để xem thêm cấu hình.

janus có yêu cầu nginx bản rtmp module để có thể chạy được livestream cũng như những tính năng khác, phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cài nginx với rtmp module

Cài đặt Nginx with rtmp module

Phần này thì phải tự build riêng, chứ ko chỉ cài một lệnh là xong như nginx thông thường.

Cài đặt libs

sudo apt-get install build-essential libpcre3 libpcre3-dev libssl-dev

Cài đặt ngixn and hls

wget http://nginx.org/download/nginx-1.15.1.tar.gz
wget https://github.com/arut/nginx-rtmp-module/archive/master.zip
tar -zxvf nginx-1.15.1.tar.gz
unzip master.zip
cd nginx-1.15.1
./configure --with-http_ssl_module --add-module=../nginx-rtmp-module-master
make
sudo make install

Install the Nginx init scripts.

Phần này để cho có thể sử dụng câu lệnh như service nginx start ... như bình thường thôi:

sudo wget https://raw.github.com/JasonGiedymin/nginx-init-ubuntu/master/nginx -O /etc/init.d/nginx
sudo chmod +x /etc/init.d/nginx
sudo update-rc.d nginx defaults

Tham khảo

Và các nguồn khác trên internet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here